مقاله پاورپوینت صفات چهارگانه تاریک و ویژگی هوش هیجانی

مقاله پاورپوینت صفات چهارگانه تاریک و ویژگی هوش هیجانی
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله The dark tetrad and trait emotional intelligence: Latent profile analysis and relationships with PID-5 maladaptive personality trait domains
عنوان فارسی مقاله صفات چهارگانه تاریک و ویژگی هوش هیجانی: تحلیل نیمرخ نهفته و رابطه آن با طیف رگه های شخصیتی ناسازگارانه PID-5
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 18 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 2 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 2 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی عمومی – روانشناسی بالینی
موضوعات مرتبط با این مقاله هوش هیجانی
کد محصول P13936
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1. مقدمه
فصل 2- روش ها
فصل 3- نتایج
فصل 4- بحث
فصل 5- نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

روش ها
ما تعداد 536 شرکت کننده را به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه الکساندر یوآن کوزا رومانی و ناتینگهام ترنت پادشاهی متحد انتخاب کردیم. شرکت کنندگان پرسشنامه ای الکترونیکی را تکمیل کردند و یک رضایتنامه الکترونیکی از آنها دریافت شد. پرسشنامه های بکار رفته در این مطالعه شامل فرم چهارگانه تاریک کوتاه (SD4) با 24 گویه از چهار ویژگی تاریک ماکیاولیسم، خودشیفتگی، جامعه ستیزی و سادیسم، بر حسب یک طیف لیکرت 5-درجه ای، مقیاس هوش هیجانی Wong و Law (WLEIS) حاوی 16 گویه بر حسب یک مقیاس لیکرت 7-درجه ای برای ارزیابی هیجان خودمدار، هیجان دیگرمدار، کاربرد هیجان، تنظیم هیجان، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت DSM-5 (PID-5-SF) حاوی 25 گویه با یک طیف لیکرت 4-درجه ای از طیف شخصیت ناسازگار سازش ناپذیری، بی اعتنایی، افسارگسیختگی، عواطف منفی، گرایش روانپریشی هستند.
ما ابتدا نیمرخهای نهفته ناشی از DT و EI را از طریق LPA بررسی کردیم. سپس اختلاف در طیف شخصیت ناسازگار PID-5 بین نیمرخهای نهفته را آزمودیم. از نرم افزار Mplus نسخه 7.4 با کمک MplusAutomation R برای LPA و از نرم افزار afex R برای مدلسازی خطی استفاده کردیم. پاسخهای غیرجذاب (SD≤3) و داده های پرت چندمتغیره را از طریق تخمین فواصل ماهالانوبیس جدا کرده و سپس برای سهولت تفسیر نتایج LPA، همه متغیرها را بر حسب مقدار میانگین گزارش کردیم. و از امگا (95% CI) برای تخمین پایایی همسانی درونی، و ضرایب همبستگی حاصلضرب-گشتاور پیرسون استفاده کردیم.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.