مقاله پاورپوینت قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی

مقاله پاورپوینت قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله 4D segmentation of the thoracic aorta from 4D flow MRI using deep learning
عنوان فارسی مقاله قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی با استفاده از یادگیری عمیق
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 20 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 2 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 3 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی پزشکی – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله قلب و عروق – پردازش تصاویر پزشکی
موضوعات مرتبط با این مقاله MRI – یادگیری عمیق
کد محصول P14107
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: داده ها
2.1. جمعیت مطالعه
2.2. معاینات MRI
3.1. تولید داده مرجع
فصل 3. روش
3.1. معماری شبکه
3.2. آموزش شبکه
3.3. ارزیابی عملکرد
فصل 4: نتایج
فصل 5: بحث
فصل 6: نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

3.3. ارزیابی عملکرد
برای اینکه تحلیل کلی و محلی از نتایج قطعه بندی انجام شود، آئورت به AAO شامل قوس و آئورت قفسه سینه ای نزولی تقسیم می شود. همپوشانی بین قطعه بندی های دستی و خودکار با استفاده از DSC برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به عملکرد قطعه بندی کلی اندازه گیری می شود. این شاخص در محدوده بین صفر و یک است و یک نشان دهنده همپوشانی کامل و صفر به معنای بدون همپوشانی است.
فاصله هاسدورف (HD) برای تحلیل خطا در سطح کانتور و تشخیص نقاط پرت محاسبه می شود. تابع h(A,B)، نقطه a را برای دورترین نقطه از هر نقطه B مشخص می کند و سپس فاصله از a تا نزدیکترین همسایگی در B را اندازه گیری می کند.
حداقل و حداکثر فاصله در سیکل قلبی در صفحه محوری 2 بعدی+ زمان از قطعه بندی چهاربعدی آئورت محاسبه می شود. حداقل و حداکثر سطوح مرجع برای مقایسه از MRI قلبی 2 بعدی +زمانی در محلی سازی مشابه با الگوریتم خودکار براساس روش توصیف شده توسط میتران و همکاران محاسبه می شوند. همبستگی پیرسون حداقل و حداکثر مقادیر سطح بدست آمده از MRI جریان چهار بعدی و MRI قلبی محاسبه می شوند. برای تعیین اینکه آیا تفاوت آماری بین میانگین این دو مجموعه وجود دارد یا خیر، یک آزمون t نمونه زوجی پس از آزمون نرمال بودن نمونه ها با آزمون شاپیرو-ویلک انجام می شود. آزمون t نمونه زوجی تکمیل کننده است. یک فاصله اطمینان 99% برای آزمون های استاتیک در نظر گرفته می شود.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.